referencie

 • Výstavba malých čistiarní odpadových vôd (STS Michalovce, Sirk, Mlynky, Sliepkovce, Lastomír, Vojnatina)
 • Terminál kombinovanej dopravy – Dobrá
 • Vodovod Medzibodrožie
 • Kanalizácia a ČOV Kunová Teplica
 • Kanalizácia a ČOV Vojnatina – Porúbka
 • Intenzifikácia ČOV Trebišov
 • Dom smútku Oborín
 • Kanalizácia a ČOV Petrovce nad Laborcom
 • Intenzifikácia ČOV Michalovce
 • Kanalizácia a ČOV Dvorianky
 • Autocentrum Peugeot, I. časť
 • Prístupová komunikácia Zlatý Býk, Michalovce
 • Kanalizácia a ČOV Krompachy
 • Rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny Michalovce, I. časť -Kanalizácia
 • Svidník – Medzianky, prívod vody z VN Starina (časť stavby)
 • Kanalizačný zberač Humenné – Hrabovec nad Laborcom, I. časť
 • PSA Trnava – prístupové komunikácie a spevnené plochy
 • Modernizácia železničnej trate Pezinok – Cífer a staníc Rača – Trnava (Búracie a zemné a  práce)
 • Priemyselný park Michalovce I. stavba – infraštruktúra (rozvody vody a pešie komunikácie)
 • Dom služieb Michalovce – obnova hygienických zariadení
 • Dom služieb Michalovce – kanalizačná prípojka, spevnené plochy
 • Sanácia bývalého terminálu Slovnaft v Pozdišovciach (preprava zemín a stavebných sutí)
 • Modernizácia skladu rúr a voľných skládok SPP Michalovce
 • Rekonštrukcia Obecného úradu Oborín
 • Kunová Teplica – ČOV, kanalizácia a vodovod – rómske osady
 • Oddelenie hraničnej kontroly PZ Petrovce, Maťovské Vojkovce (rozvody vody a kanalizácie, ČOV)
 • Rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Terňa – I. etapa
 • ČOV Tušická Nová Ves, Horovce
 • Stavebné úpravy medziblokových priestorov ul. Prof. Hlaváča – Masarykova, Michalovce
 • Skupinový vodovod Tušice – Tušická Nová Ves – Horovce – Trhovište – Moravany – Rakovec nad Ondavou
 • Vodovod Terňa
 • Oprava fasády východnej steny budovy OKaRO, Elektrárne Vojany
 • Vodovod Nacina Ves
 • Kanalizácia a ČOV Terňa
 • Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Humenné a v regióne Horný Zemplín; Kanalizačný zberač Humenné – Hrabovec nad Laborcom
 • Rekonštrukcia ČOV Sliepkovce
 • Prešov – pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy, stavba: Kamenica – vodovod
 • Kanalizácia Radvaň nad Laborcom
 • Kamenica – kanalizácia
 • Rekonštrukcia chodníkov a odvodňovacích priekop Pavlovce nad Uhom
 • Miestne komunikácie a chodníky v obci Poša
Created by Progress-systems, s.r.o. www.p-s.sk
Valid XHTML Strict 1.0 & CSS